Политика за защита на личите данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА WWW.COLLECTCENTER.BG

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.collectcenter.bg. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др.

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват от „Колект център“ ООД, с ЕИК 205809029 (наричано за краткост „Администратора“), със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Триадица, кв. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход” № 15, офис 20, ПК 1404.

Контактна форма

В секцията „Контакти“ на www.collectcenter.bg, можете да ни дадете обратна връзка или да се свържете с нас по всяко време. За да можем да Ви отговорим и да подходим към Вас индивидуално, може да се възползвате от функционалността на сайта ни чрез „Свържете се с нас“ като е необходимо да предоставите следните Ваши лични:

име и фамилия;

електронна поща;

телефонен номер

На какво основание обработваме личните Ви данни?

При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

„Колект център“ ООД събира и обработва личните данни, които клиентите, посредниците, агентите, сътрудниците, партньорите и доставчиците (за краткост „Субекти на данни“) предоставят доброволно във връзка с предлаганите от „Колект център“ ООД продукти и услуги или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги, за следните цели:

За изпълнение на договор или в светлината на преддоговорни отношения:

установяване на самоличността;

управление и изпълнение на заявките на клиента за продукти или услуги;

управление и изпълнение на заявките на „Колект център“ ООД за ползване на продукти и/или услуги към посредници, агенти, сътрудници, партньори и/или доставчици;

изготвяне на предложение за сключване на договор;

изпращане с куриерски услуги на преддоговорна информация и проект на договор и други свързани документи;

анализ на кредитната история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща за клиента оферта;

извършване на кредитна оценка за оценка на заявката на клиента за предоставяне на услуги;

индивидуализация на страна по договор;

обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответната услуга;

уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които „Колект център“ ООД предлага или ползва, изпращане на различни известия, уведомления или отговори на подадени молби, искания, жалби, предложения, но само доколкото са свързани с ползвани или предстоящи за ползване от клиент услуги и/или продукти на „Колект център“ ООД, както и във връзка с реализиране на договорни взаимоотношения с посредници, агенти, сътрудници, доставчици и партньори (без директен маркетинг).

За изпълнение на нормативни задължения:

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);

Кодекс за застраховането (КС);

предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;

предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите във връзка с производства по проверки и жалби;

задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд;

За легитимни цели:

индивидуализиране на клиента с цел предоставяне на услуги по посредничество;

за извършване основен анализ на данните с цел индивидуализиране на предлаганите услуги към конкретните потребности на клиента;

съвет за конкретен кредит и/или застрахователно посредничество;

извършване на предварителна оценка на кредитоспособността на клиента;

индивидуализиране на посредник, агент, сътрудник, доставчик или партньор като страна по договор и във връзка с осъществяване на разплащания.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;

Да изискате достъп до личните си данни;

Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;

Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

 

Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес гр. София, община Столична, район Триадица, кв. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход” № 15, офис 20, ПК 1404 отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

 

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на info@collectcenter.bg.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

След пълното изплащане на неуреденото вземане или прекратяване на процедурата по събиране, ние ще проверим след три години дали все още се нуждаем от Вашите данни най-малкото отчасти, например поради законови срокове за съхранение.

В случай че сте сключили договор с „Колект център“ ООД, личните Ви данни, се съхраняват за срок от 6 гoдини, считано от датата, на която договорът е прекратил действието си между страните. Лични данни, получени за целите, за които се обработват, се съхраняват съгласно минималните срокове, необходими за постигане на целта, за която са събрани, както и предвидените в нормативните актове срокове, след което се унищожават. Посоченият срок на съхранение от 6 години е определен въз основа на пет годишната обща погасителна давност за предявяване на претенции, посочена в чл. 110 от Закона за задълженията и договорите. Допълнително предвидената една година е, за да може да се извърши инвентаризация на изтеклите срокове на съхранение и унищожаване на документите, които не трябва и не могат да се съхраняват повече.

Удължаване на посочения срок от 6 години на съхранение е възможно само при наличие на някое от следните условия:

наличие на задължение за предоставяне на информация на съд, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство, до отпадане на основанието;

лични данни, необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба или искане от клиент пред Дружеството;

II. Лични данни, които „Колект център“ ООД обработва.

Данните се обработват с цел изпълнение на договор или правни действия. Обработката на Вашите данни е необходима за изпълнението на договора Ви с горепосочения администратор на данни поради забавяне на плащане от Ваша страна.

Друга цел на обработката на данни е управлението на дълга, който включва и базиран на данни контрол на мерките за събиране, оптимизирани за Вас. Следователно обработката на данни е необходима, за да се защитят нашите законни интереси или интересите на трета страна.

Категории данни и източници на данни:

Ние обработваме следните категории данни: данни, данни за контакт, данни за договор, данни за вземания, информация за плащане, ако е приложимо. Данните по тези категории ни бяха предадени от първоначалния кредитор или от един от посочените по-долу получатели:

Фирми за отпускане на кредити, доставчици на услуги, трети страни длъжници, съдилища, съдебни изпълнители, адвокати, дружества за управление на дългове.

На кого можем да предаваме личните Ви данни?

Лицензирани оценители на недвижими имоти;

Нотариални кантори;

Адвокатски кантори, с които „Колект център“ ООД има сключен договор;

Застрахователни дружества;

пощенски оператори и куриерски фирми - с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

лица, които по възлагане на „Колект център“ ООД поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;

банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на „Колект център“ ООД;

счетоводна кантора, осигуряваща счетоводното обслужване на „Колект център“ ООД;

Частни и държавни съдебни изпълнители, Централен кредитен регистър при Българската народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт;

органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Колект център“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред, oбщини, кметства и други.

Какво става ако не съм навършил 18 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 18 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);

събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);

подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);

точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);

съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);

обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);

Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме нястоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.collectcenter.bg.

Заяви среща с нас

Заявете среща с наш сътрудник в удобно за Вас време

Партньори