Правила и условия

Добре дошли в Колект център!

Настоящите Условия за ползване регулират използването от Ваша страна на www.collectcenter.bg и дават информация за услугата, която Колект център предоставя.

С всяко влизане в сайта www.collectcenter.bg, Вие декларирате, че сте прочели и се съгласявате с настоящите Условия за ползване на www.collectcenter.bg.

Настоящите условия можем да променяме по всяко време, като за актуалните Условия за ползване, следва да се информирате от www.collectcenter.bg.

Какво представлява www.collectcenter.bg?

www.collectcenter.bg е официалната интернет страница на „Колект център“ ООД.

Собственик на www.collectcenter.bg е търговско дружество „Колект център“ ООД, с ЕИК 205809029 и със седалище и адрес на управление в гр. София, община Столична, район Триадица, кв. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход” № 15, офис 20, ПК 1404

„Колект център“ ООД има право в контекста на процеса за събиране да прехвърлили и/или ще прехвърли Вашите данни, ако е необходимо, на следните категории получатели: Фирми за отпускане на кредити, доставчици на услуги, трети страни длъжници, съдилища, съдебни изпълнители, адвокати, дружества за управление на дългове.

На www.collectcenter.bg се предлагат услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.

Организация на работа с www.collectcenter.bg

В електронната страница на Колект център има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители.

Всички данни подадени на електронната страница www.collectcenter.bg са надеждно защитени.

Всяко действие в електронната страница на www. collectcenter.bg представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят и „Колект център“ ООД могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.

Изявление за собственост

Всичко, което присъства на страниците на www. collectcenter.bg е изключителна собственост на „Колект център“ ООД. Всички авторски права върху съдържанието на www. collectcenter.bg възникват на оригинерно основание за „Колект център“ ООД

Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на „Колект център“ ООД могат да бъдат използвани единствено и само от „Колект център“ ООД или след получено изрично разрешение от последното.

Марките и/или отличителните знаци, които се публикуват на уебсайта и не са собственост на „Колект център“ ООД са собственост на трети лица, които могат да бъдат свързани с „Колект център“ ООД или не.

Потребителите нямат право да използват по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не им принадлежат.

За всяко нерегламентирано използване по предходната точка, потребителите са длъжни да обезщетят „Колект център“ ООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени

Ограничаване на отговорност

„Колект център“ ООД предлага своите услуги „във вида, в който са“ и ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи.

„Колект център“ ООД не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация.

„Колект център“ ООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при отразяване параметрите и условията по предлагани от трети лица условия, които са били представени на потребителя за одобрение и потребителят ги е одобрил.

„Колект център“ ООД не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на поверителна информация при ползването на www.collectcenter.bg, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност на потребителя или от незаконни действия на трети страни.

„Колект център“ ООД не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини или непредоставена услуга при обстоятелства извън неговия контрол – случайно събитие, явяващо се непреодолима сила, в т.ч. но не само – проблем в глобалната internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на www.collectcenter.bg и други.

Извънсъдебни оплаквания и правна защита

Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от „Колект център“ ООД услуга, може да подавате сигнали, оплаквания и препоръки, задължително след идентификация /три мена, телефон, електронна поща/ в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща info@collectcenter.bg, или в офиса, с адрес гр. София, община Столична, район Триадица, кв. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход” № 15, офис 20, ПК 1404.

Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка, като спазваме законоустановения срок за отговор от 30 дни.

Когато решението в рамките на вътрешната процедура не Ви удовлетворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите и да упражните право на защита, на което www.collectcenter.bg е обект и към Комисия за защита на потребителите със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

В съответствие с Регламент № 524/2013 на ЕС имате право да уредите потребителския си спор с Нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Какво представлява онлайн решаването на спорове или т.нар. алтернативно решаване на спорове (АРС)?

Ако имате оплакване във връзка с дадена покупка, можете да прибегнете до алтернативно решаване на спора, вместо да се обръщате към съда. „Алтернативно решаване на спорове“ е термин, който се отнася до различните начини за извънсъдебно разглеждане на жалби. Обикновено това означава, че искате от неутрална трета страна да действа като посредник между вас и търговеца, срещу когото подавате жалба. Посредникът може да предложи решение на спора, да наложи решение на вас и търговеца или просто да ви покани на среща, на която да обсъдите как да намерите решение. Може би сте чували за алтернативното решаване на спорове под различно наименование — „медиация“, „помирителна процедура“, „арбитраж“, „омбудсман“, „комисия по жалби“ или друго. То обикновено е свързано с по-малко разходи и формалности и е по-бързо от съдебно производство.

Отделно от горните възможности:

В случай че бъде допуснато нарушение във връзка с личните Ви данни, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg.

В случай че бъде допуснато нарушение при осъществяване на кредитното посредничество, освен по реда на предходната алинея, имате право да се обърнете за съдействие към Българската народна банка (БНБ), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.bnb.bg

Също така винаги разполагате и с възможност да потърсите удовлетворение на правата Ви от компетентния български съд.

Право да променяме тези условия

„Колект център“ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта www.collectcenter.bg, заедно със съобщение за така направените промените в Общите условия.

„Колект център“ ООД си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с www.collectcenter.bg.

Настоящите Общи условия са в сила от 05.09.2019 г

Заяви среща с нас

Заявете среща с наш сътрудник в удобно за Вас време

Партньори